سرمایه گذاران فدرال

برنامهٔ سرمایه گذاران فدرال به دنبال جذب اشخاص با تجربه های تجاری مختلف می باشد که مایل به سرمایه گذاری مبلغ ٨٠٠٫٠٠٠ دلار در اقتصاد کانادا می باشند.
سرمایه گذاران فدرال باید:
-دارای تجربه و سابقهٔ کسب و کار باشند.
-دارای حداقل ١٫٦٠٠٫٠٠٠ دلار کانادایی باشند که قانونی‌بدست آماده باشند.
-و مبلغ ٨٠٠٫٠٠٠ دلار در کانادا سرمایه گذاری کنند.سرمایه گذاران کبک

استان كبك برنامه مستقل خود را برای مهاجرين سرمايه گذار دارا می‌باشد.. برنامهٔ سرمایه گذاران کبک به دنبال جذب اشخاص با تجربه های تجاری مختلف می باشد که مایل به سرمایه گذاری مبلغ ٨٠٠٫٠٠٠ دلار در اقتصاد استان كبك   هستند.

سرمایه گذاران استان كبك باید

دارای تجربه و سابقهٔ کسب و کار باشند.
دارای حداقل ١٫٦٠٠٫٠٠٠ دلار کانادایی باشند که قانونی‌بدست آماده باشند.

و مبلغ ٨٠٠٫٠٠٠ دلار در کانادا سرمایه گذاری کنند.