پرستارسر خانه

برنامه مهاجرت از طریق پرستارسر خانه سعی دارد که پرستارهای سر خانه و واجد شرایط را به کانادا آورده و بدین ترتیب جاهای خالی که توسط شهروندان کانادایی پر نمی شود را با استخدام این افراد جایگزین کند .


دفتر ما جهت تهیه و  تکمیل فرمها و نیز دستورالعمل لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز شما را یاری میدهد. جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمائید .