متخصصین ماهر برگزيده كبك

كبك می‌تواند مهاجرينی را برگزيند كه نيازهای استان کبک را از لحاظ مهاجر تأمين كند. به موجب توافق نامه بين كانادا و كبك، كبك ضمن مقرر داشتن نيازهای مهاجرتی خود، مهاجرينی را انتخاب می‌کند كه بتوانند خود را به  خوبی   با زندگی در كبك وفق دهند .


متخصص ماهر برگزيده كبك پس از گزينش توسط كبك بايد درخواست نامه جداگانه ای برای اقامت دائم به وزارت تابعيت و مهاجرت كانادا تسليم نماید كه بر اساس مقررات مهاجرت كانادا مورد ارزيابی قرار مي گيرد و نیز بایستی ثابت كند كه برای تأمين معاش خود و خانواده خود پس از ورود به كانادا، دارای پول كافی می باشد .
دانش زبان فرانسه و سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی در 5 سال گذشته تحت این برنامه الزامی میباشد.