صاحبان مشاغل آزاد

صاحبان مشاغل آزاد  می بایست قصد و توانایی راه اندازی فعّالیت شغلی خود را در کانادا داشته باشند و در این زمینه سابقۀ کاری مرتبط داشته باشند. متقاضیان باید واجد يكی از دو شرط زير باشند:


تجربۀ کاری در زمینۀ ادارۀ مزرعه را داشته  و نيت و توانائی خريداری و اداره یک کشتزار در كانادا را داشته باشد.