ضمانت خانوادگی

چنانچه شما تبعه كانادا يا مقيم دائم كانادا هستيد، مي توانيد ضامن افراد خانواده يا ساير اقوام واجد شرايط خود شويد كه مقيم دائم شوند.                  
اعضای خانواده شامل :
همسر
فرزند شما یا فرزند همسرتان
چنانچه در زمان دریافت ویزای اقامت کانادا فرزند بالای سن 22 سال باشد باید بطور تمام وقت در حال تحصیل باشد
فرزند خوانده
پدر يا مادر
پدربزرگ يا مادربزرگ
اگر دارای اعضاء خانواده در قید حيات نباشيد، در آنصورت ميتوانيد ضامن هر كسی كه مي خواهيد شويد.